Suglasnosti

Zelena infrastruktura d.o.o. ovlaštena je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske za pružanje niza usluga iz područja zaštite okoliša i prirode te od strane Ministarstva kulture za pružanje usluga zaštite i očuvanja kulturnih dobara:

 • Izrada studija o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš (strateška studija), uključujući i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o potrebi strateške procjene te dokumentaciju za određivanje sadržaja strateške studije
 • Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentaciju za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš
 • Izrada programa zaštite okoliša
 • Izrada izvješća o stanju okoliša
 • Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš
 • Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća
 • Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti
 • Praćenje stanja okoliša
 • Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša
 • Izrada elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša "Prijatelj okoliša" i znaka EU Ecolabel
 • Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša
 • Izrada poglavlja i studija ocjene prihvatljivosti strategija, plana, programa ili zahvata na ekološku mrežu
 • Priprema i izrada dokumentacije za postupak utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa s prijedlogom kompenzacijskih uvjeta
 • Izrada studija procjene rizika uvođenja i ponovnog uvođenja i uzgoja divljih vrsta
 • Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu Temeljnog izvješća
 • Izrada izvješća o proračunu emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš
 • Obavljanje stručnih poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara 

Web by eSENTIO